Avís LegalTITULAR DE LA WEB
Aquest avís legal recull les condicions generals que regeix l’accés i l’ús de la website www.optimapadel.com, titularitat de Optima Sports Barcelona S.C.P., amb CIF J66334855, i domicili social a Plaça Universitat, 3, 08007 Barcelona, i responsable de la pàgina web.Tots els preus publicats en aquesta web inclou l'IVA corresponent.

US DE LA WEB
L’accés i ús de la Web implica l’expressa i plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en aquest Avis Legal. Li demanem que les llegeixi atentament i en cas de no estar d’acord amb el seu contingut, no faci ús de la web ja que el seu desacord implica la no acceptació de les condicions generals d’ús de la web.L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la web, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa no utilitzar els esmentats serveis i continguts de forma contrària a la legislació que resulti d’aplicació, ni a utilitzar-los per activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic.
Els usuaris accedeixen a la website de forma lliure i gratuïta, no obstant, Optima Sports Barcelona S.C.P. es reserva el dret a poder limitar el seu accés per determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades de forma prèvia a l’accés.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS
Els continguts d’aquesta Web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer els serveis i esdeveniments organitzats per a jugadors de padel.
Optima Sports no es fa responsable del mal ús que es pugui fer de la web, i és responsabilitat exclusiva de l’usuari que accedeixi als seus continguts o els utilitza.
Queda prohibit l’ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Optima Sports. Tampoc es permet remetre publicitat o informació a tercers sense autorització de Optima Sports fent servir els serveis i l'informació que s’exposa a la web i que es posa a disposició dels usuaris, independentment de que el seu ús sigui gratuït o no.
Optima Sports no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers o xarxes socials a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des d’aquesta Web. Així també, l’existència de llocs enllaçats, és a dir, accessos a d’altres pàgines o portals d’internet no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions o la identificació de Optima Sports, ni la conformitat amb les manifestacions, continguts o serveis enllaçats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB
Optima Sports Barcelona S.C.P. ostenta la titularitat d’aquesta Website. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta web estan legalment reservats, per la qual cosa l’accés a la web o la seva utilització per part de l’usuari no ha de considerar-se, de cap forma, com l’atorgament d’una llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.
Els usuaris de la website únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquesta. Està absolutament prohibit, l’ús de la web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.
Estan prohibits els actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del responsable de la web, Optima Sports Barcelona S.C.P. Igualment, tots els noms comercials, les marques o els signes distintius de qualsevol classe continguts a la web, així com tots els organigrames, i bases de dades amb els noms de les classficacions exposats a la web Optima Sports estan protegits per llei.
Optima Sports no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús del contingut de la web per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CONDICIONS PARTICULARS
La utilització o sol·licitud de determinats serveis i continguts oferts per Optima Sports a través de la Web poden regir-se per les Condicions Particulars  pròpies les quals poden completar i/o modificar aquest Avís Legal. D’aquesta manera, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, els usuaris han de llegir atentament les Condicions Particulars que corresponguin als serveis sol·licitats.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Optima Sports es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar  la informació continguda a la seva web site, així com a modificar la seva configuració o presentació. Aquest dret d’actualització o modificació es podrà exercir en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
Optima Sports no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de Optima Sports.
Optima Sports s’eximeix també de responsabilitat per danys i perjudicis soferts per l’usuari davant els defectes i omissions en la informació que facilitem a aquest quan la informació procedeix de fonts alienes a les nostres.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I LA LLEI 34/2002 LSSICE
La Política de Privacitat d’aquesta web està continguda en el peu de pàgina d’aquesta amb a l’icona de “Poítica de privacitat”. Es recomanable i imprescindible la seva lectura.D’altra banda, conforme a la Lllei 34/2002, Optima Sports no enviarà comunicacions electròniques de caràcter comercial que no hagin estat prèviament autoritzades.Si no desitja rebre missatges per aquest mitjà, ens ho ha de fer saber enviant un mail a info@optimapadel.com